เครื่องหลอม Stainless Steel

เครื่องหลอม Aluminium

Induction Furnace